Project GUAIT

Project GUAIT

Project GUAIT (Guia den Atministrashon i Impuesto Temporal)

Project GUAIT (Guia den Atministrashon i Impuesto Temporal)

In 2012 is de SBAB gestart met het project GUAIT (Guia den Atministrashon i Impuesto Temporal). Voornaamste doel van dit project is het voorkomen dat bedrijven failliet gaan doordat ze niet aan hun fiscale verplichtingen kunnen voldoen. Startende ondernemers worden begeleid op het gebied van het houden van een deugdelijke financiële administratie. Dit project is tevens bestemd voor de ondernemers die zich in een minder goede financiële positie bevinden te helpen met hun administratie en fiscale zaken.

Inhoud project GUAIT

Om de belastingopbrengsten in positieve zin te beïnvloeden is de SBAB in het vierde kwartaal van 2010 gestart met het project “Startende Ondernemers”, kortweg het Startersproject genoemd. Hierbij is de SBAB ondernemers met geen of weinig ervaring als ondernemer gaan ondersteunen bij het opzetten van hun bedrijf.

Deze ondersteuning heeft betrekking op:

 •  het opzetten en voeren van de financiële administratie;
 •  het afwerken van de verplichtingen ten aanzien van belastingen en dergelijke;
 • het beantwoorden van allerhande vragen inzake ondernemerschap.


Tijdens het uitvoeren van controlewerkzaamheden en werkzaamheden met betrekking tot het Startersproject is gebleken dat ook bij bestaande ondernemingen een grote behoefte bestaat aan hulp in het kader van financiële en belastingaangelegenheden. Deze ondernemers zijn meestal niet in staat om een administrateur/accountant of adviseur te benaderen in verband met onder andere opgelopen achterstanden in lopende betalingsverplichtingen of hoge belastingschulden.

Om deze reden gaat de SBAB verder door uitbreiding van het Startersproject in een project getiteld GUAIT.

Dit project betreft nu naast het begeleiden van startende ondernemers ook het begeleiden van ondernemers die voldoen aan de volgende criteria:

 • het bedrijf verkeert in een slechte financiële situatie;
 • de administratie van het bedrijf is slecht door de slechte financiële situatie;
 • door de slechte financiële situatie van het bedrijf kan de ondernemer geen administrateur/ accountant en/of belastingadviseur betalen.

Doel van het project

Met GUAIT beoogt de SBAB de volgende doelstellingen:

 • het in positieve zin stimuleren van de bovengenoemde factoren die van belang zijn voor de hoogte van de belastingopbrengsten;
 • aanbieden van hulp aan startende ondernemers of bestaande ondernemers die niet in staat zijn om een administrateur/accountant en/of belastingadviseur te betalen. Doel hiervan is het verhogen van de kwaliteit van de administratie van startende ondernemers zodat ze een goede start kunnen maken;
 • vermindering van het aantal ondernemingen die hun activiteiten moeten staken in verband met financiële problemen. Financiële instellingen geven eerder financiële ondersteuning aan (startende) ondernemers die hun administratie op orde hebben;
 • verbreding van het werkveld voor administrateur/accountant en/of belastingadviseur. Door vermindering van het aantal afgevallen ondernemers, neemt het aantal potentiële klanten toe;
 • verbetering van de relatie tussen de SBAB, de ondernemers en de administratieve dienstverleners;

Ondernemers nemen risico door hun vermogen in een bedrijf te investeren. Ze leveren een bijdrage aan de economie, creëren werkgelegenheid en betalen belasting. Op grond hiervan vindt de SBAB het ook van eminent belang dat medewerkers van de SBAB meer inzicht krijgen in en meer begrip krijgen voor de pijnpunten van ondernemers. Dit project biedt die mogelijkheid.

Bedrijven die in aanmerking kunnen komen voor GUAIT

Voordat de SBAB een ondernemer in het GUAIT project definitief accepteert vindt een intake gesprek en invorderingsonderzoek plaats. Op grond hiervan bepaalt de SBAB of de ondernemer al dan niet zelf in staat is om een administrateur/accountant en/ of belastingadviseur te betalen. Indien het invorderingsonderzoek uitwijst dat de ondernemer zelf in staat is om de diensten van een administrateur/accountant en/of belastingadviseur te financieren dan komt deze niet in aanmerking voor GUAIT.


Wijze van dienstverlening
De ondernemers krijgen van de SBAB maximaal één (1) jaar hulp en begeleiding op het gebied van:

 • financiële administratie;
 • belastingen;
 • ondersteuning bij het (eventueel) aangaan van een vaststellings-/betalingsovereenkomst met de Ontvanger en Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Voorwaarden dienstverlening

Voor ondernemers geldt dat zij in het GUAIT project kunnen participeren onder de volgende voorwaarden:

 1. Er is geen boekenonderzoek of onderzoek TIO aangekondigd of onderhanden;
 2. Voordat een bedrijf in het project GUAIT wordt geaccepteerd moet de inspecteur der belastingen vooral bij startende ondernemers vaststellen of al dan niet sprake is van ondernemerschap;
 3. Meteen bij het tekenen van de GUAIT overeenkomst moet de ondernemer een contract aangaan met een administrateur/accountant en/of een belastingadviseur om vanaf het moment van het aangaan van een vaststellings/ betalingsovereenkomst de administratie te voeren en de belastingaangiften te doen. Binnen één (1) jaar moeten de werkzaamheden overgedragen worden aan de administrateur/accountant of belastingadviseur;
 4. Uit een invorderingsonderzoek van de SBAB moet blijken dat betreffende ondernemer daadwerkelijk niet in staat is om zelf een administrateur/accountant en of belastingadviseur te betalen;
 5. Indien de ondernemer de administratie en het doen van aangifte in eigen beheer wil houden (door financiële aangelegenheden), zal de SBAB blijven monitoren of de ondernemer aan zijn of haar fiscale verplichtingen voldoet;
 6. De SBAB medewerker controleert door middel van een waarneming ter plaatse van het bedrijfsgebeuren en met gebruik van andere controletechnieken de omzet die door belastingplichtige wordt aangegeven of verklaard. Uitgangspunt moet zijn een volledige opbrengstverantwoording.

 

Het belangrijkste voordeel van het GUAIT project is dat minder bedrijven failliet zullen gaan vanwege de opgelopen schuld aan belastingen en sociale premies. Dit heeft weer meer bedrijvigheid, meer werkgelegenheid en meer belastingopbrengsten tot gevolg.